rungrudee On เมษายน - 7 - 2012

ครูสควค.จากโรงเรียนต่างๆในเขตภาคเหนือตอนล่างมารวมตัวกันเพื่อรับการพัฒนาเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน ๒ – ๖ เมษายน ๒๕๕๕

 

                    โดยวิทยากรทั้งจากมหาวิทาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ผศ.วิเศษ, ดร.เฉลิมพร)

จากมหาวิทยาลัยนเรศวร(ผศ.ดร.สิรินภา, ดร.ธิติยา ดร.สกนธ์ชัย)

จากโรงเรียน(อ.ณัฎภัสสร ร.ร.จุฬาภรณ์, อ.พิเชษฐ์ ร.ร.อุตรดิตถ์)

และผู้เชียวชาญอ.ประดิษฐ์  เหล่าเนตร โดยมีดร.โสภณ จากสสวท.คอยสนับสนุน

ให้การพัฒนาเป็นไปอย่างเข้มข้น

 ครูทุกคนตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่  

ครูสวรรยาได้เป็นตัวแทนกลุ่มวิชาเคมีในการนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ได้รับคำชมมามากมาย  

วงการวิทยาศาสตร์น่าจะก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นเพราะมีครูสควค.พร้อมจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 สำหรับการสอบPISA ครั้งต่อไป  น่าจะได้คะแนนจากการสอบเพิ่มขึ้น ^^

 

Facebook comments:

Leave a Reply