อีเมล……ourkpschool@gmail.com

โทรศัพท์…..0-5571-2212

…………..ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ ต่อ 114

…………..ห้องพักครูชั้น 2-3      ต่อ 115

โทรสาร…..0-5571-1012

ที่อยู่……กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

…………..โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

.………….เลขที่ 188 ถนนปิ่นดำริห์   ตำบลในเมือง

…………..อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  62000