ครู

ครูรุ่งฤดี มโนรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูภีรนุช สินอนันต์วณิช

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูนิภาภร วาดเขียน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูเทอดเกียรติ บรรจง

ครูวาสนา ธูปบูชา

ครูสุวัฒน์ วัฒนศิริ

ครูมารศรี นิลรัตน์

ครูจุไรลักษณ์ อัตภานันท์

ครูบัวลอย ศิริวัฒน์

ครูรัตนชัย โสรสิงห์

ครูมาลินี ทองสิงห์

ครูปภาวี ลิขิตบุญฤทธิ์

ครูรัชนี แข็งสาริกรณ์

ครูวีศักดิ์ พิมพา

ครูรัชนี โสดถานา

ครูสมรส จาดแดง

ครูสมรส จาดแดง

ครูพิรดา ช่วงกรุด

ครูสวรรยา จันทร์พุฒ

เจ้าหน้าที่