Archive for the ‘Science Department’ Category

Posted by rungrudee 8 COMMENTS

วันที่ 26 – 29 เมษายน 2555 บรรดาครูพี่เลี้ยงของครู สควค.ที่อบรมโครงการ PCK 1 ทั้งจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่าร้อยคน ก็มารวมตัวกันที่ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างเครือข่าย โดยมีครูจากภาคกลางมาร่วมแจมด้วย 2 – 3 คน เพราะไม่สามารถไปอบรมที่นครศรีธรรมราชได้ ซึ่งนับเป็นผู้สร้างสีสันให้การอบรมสนุกสนานมากขึ้น ตลอด 3 วันที่รับการอบรม ทุกคนลืมความต่างเรื่องอายุ เพราะมีครูพี่เลี้ยงหลายท่านที่อายุ ตรงตามข้อกำหนดของ สสวท. คือมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 5 ปี เพราะพอครบการดำเนินงานในโครงการ ก็จะเกษียณอายุพอดี บรรยากาศในการอบรมเอาจริงเอาจังมาก จนทำให้ดร.โสภณ วิทยากรหลักผู้รับผิดชอบโครงการนี้ มั่นใจมากว่าครูพี่เลี้ยงจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้ครูสควค.ได้อย่างแน่นอน โดยมี ดร.ประมวล วิทยากรหลักอีกท่านคอยให้กำลังใจ อาจารย์วรรณา และ อาจารย์ศิรนันท์ วิทยากรที่เข้มแข็ง คอยให้ความรู้ ครูพีเลี้ยงก็หวังว่าเครือข่ายของเราจะเข้มแข็ง  ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของครูพี่เลี้ยงกับครูผู้นำ

Posted by rungrudee 4 COMMENTS

ครูสควค.จากโรงเรียนต่างๆในเขตภาคเหนือตอนล่าง
มารวมตัวกันเพื่อรับการพัฒนาเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน ๒ – ๖ เมษายน ๒๕๕๕

Posted by stickyrice 24 COMMENTS

Science Project The Bamboo Steamer Steamed Sticky Rice Energy Saving
Manipulator : Yuwarat Jommawan
Salintip Rotpattanakul
Chuthamat Puttha
Advisor : Ratchanee Sodtana
Kamphaeng Phet Pittayakom School

Posted by rungrudee 6 COMMENTS

เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2553 พราว กับ ไอซ์ ห้องหกทับห้า
ไปเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
งานนี้ได้รับคำแนะนำจากปรมาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย
แต่ละท่านก็ให้คำแนะนำดีๆ และให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

Posted by rungrudee 347 COMMENTS

ค่ายฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมในลำดับแรกๆ
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
กิจกรรมแรกที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในห้องเรียนนี้
และเป็นโอกาสดีที่จะได้แนะนำอุปกรณ์บางอย่างที่นักเรียนไม่ค่อยจะกล้าใช้